Deklaracja dostępności

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej kinoteatru Rialto w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kurp, a.kurp@silesiafilm.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511 555 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Kino Rialto w strukturze Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach sukcesywnie, w miarę możliwości realizuje działania zmierzające do usuwania barier i pełnego dostosowania budynku zarządu dla osób o szczególnych potrzebach.

 • LOKALIZACJA I WEJŚCIE
 • Budynek Kinoteatru Rialto usytuowany jest w centrum miasta, przy ulicy Św. Jana 24 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Przed wejściem do budynku znajdują się schody.

  Wejście do kina dla osób poruszających się na wózkach znajduje się przy ul. Wojewódzkiej - do budynku prowadzi stopień o wysokości 5 cm, w wypadku cięższych wózków elektrycznych dostawia się przenośny, stabilny podjazd umożliwiający płynny wjazd wprost na parter sali kinowej. Konieczność telefonicznego (lub poprzez opiekuna) powiadomienia pracownika, który otworzy drzwi na żądanie.

  Pracownik kina jest do dyspozycji widza przy kasie i w przestrzeni kina. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach.

  Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe oraz dworzec kolejowy i autobusowy znajdują się w okolicy.

  Odległość od przystanków:

 • autobusowych – 250 m,
 • tramwajowych - 200 m
 • dworca PKP – 150 m,
 • dworca PKS – 150 m.
  • TOALETA
  • W budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

  • TRASA WOLNA OD PRZESZKÓD
  • Korytarze, ciągi komunikacyjne w kinie są wolne od przeszkód dla osób z niepełnosprawnościami.

  • PIES ASYSTUJĄCY
  • Do budynku zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami.

  • PARKING
  • Kino nie posiada własnego parkingu. Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na ul. Kochanowskiego (40 m), ul. Wojewódzkiej (40 m), ul. Plebiscytowej oraz istnieje możliwość zaparkowania samochodu na parkingu podziemnym w Katowickiej Galerii Handlowej (550 m).

   • TŁUMACZ PJM
   • Z usługi można korzystać na dwa sposoby:

    1. osobiście w siedzibie za pośrednictwem telefonu z dostępem do Internetu. Nasz pracownik połączy się z tłumaczem języka migowego online,
    2. online za pośrednictwem telefonu/komputera z kamerą i dostępem do Internetu.

   Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum 3 dni przed planowaną wizytą lub rozmową.